Vedtaget på den ordinær generalforsamling d. 26-04-2023

§ 1. Navn og Hjemsted

1. Foreningens navn er ”Grenaas.net”.

2. Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Grenaa by og opland på Djursland.

3. Foreningens adresse er hos foreningens kasserer.

§ 2. Formål

 1. 1. Foreningen er en ukommerciel og almennyttig forening, der med frivilligt arbejde skal fremme: a. Etableringen af højhastigheds-egnsnet med internetadgang på rimelige vilkår for alle i den gamle Grenaa kommune.
 2. b. Driften af et åbent IT-selvhjælpsmiljø – et såkaldt Computer-Bøvl-miljø – evt. med eget værksted.
 3. c. Udviklingen af et egns-websted med landsbyportaler for alle borgere i Grenaaområdet, der kan forbindes med andre egns-websteder i en samlet webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.

2. Foreningen skal søge at prioritere udbredelsen til de områder der ikke er dækket på anden vis.

§ 3. Organisation

1. Grenaas.net er en interesseorganisation for forbrugere af bredbåndsnet.

2. Foreningen skal søge at koordinere og samarbejde med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde, og den skal søge at koordinere sig med bredbåndsinitiativer andre steder på Djursland.

§ 4. Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af fra 3 til 7 medlemmer. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt blandt de fremmødte på den årlige generalforsamling.

2. Formanden vælges på den årlige generalforsamling. Der stilles krav til mindst 2 års aktiv deltagelse i bestyrelsen. Såfremt der ikke er en kandidat der opfylder kravet, kan generalforsamlingen give dispensation. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for to år. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på én gang, er maksimum 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

3. Der vælges herudover 2 suppleanter for en 1-årig periode.

4. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.

5. Bestyrelsen skal drage omsorg for at der af egen midte eller eksternt udpeges en kasserer, en netmester og hvad der ellers er behov for.

6. Medlemmer af bestyrelsen behøver ikke at have bopæl i Grenaa-området, men skal være medlem af foreningen.

7. Bestyrelsens møder er generelt åbne for alle, således at alle med interesse for foreningens arbejde kan deltage, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan vælge at holde lukkede møder.

8. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

9. Bestyrelsens opgaver er: a. At sikre, at driften af Grenaas.net sker efter sunde økonomiske principper.

b. At fremme foreningens formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse af relevante initiativer.

c. At koordinere og fremme de forskellige bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.

d. At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem Grenaas.net og øvrige lokale foreninger.

e. Af forsøge at finde frivillige kræfter.

10. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

11. Beslutning træffes ved hemmelig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.

12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, uddelegere særlige arbejdsopgaver samt indkalde medlemmer eller andre til deltagelse i bestyrelsesmøder.

13. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden.

14. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.

§ 5. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

2. Den årlige generalforsamling skal afholdes i foreningens geografiske virkeområde inden udgangen af februar måned hvert år.

3. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Der er kun 1 stemme pr. brugernummer. 1 person kan ikke repræsentere flere brugernumre.

4. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Se dog §9.

5. Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6. En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på mindst 3 uger. Indkaldelse skal ske via PBS og e-mail. Email benyttes til alle de medlemmer som har registreret sig med en gyldig e-mailadresse. Indkaldelsen samt dagsorden til generalforsamling annonceres desuden med samme varsel på foreningens hjemmeside.

7. Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse og skal offentliggøres senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside.

8. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte: 1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Valg af referent.

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.

   1. 7. Valg af: a. Formand.
   2. b. Bestyrelsesmedlemmer.
   3. c. Suppleanter.
   4. d. Revisor. *)
   1. e. Revisorsuppleant. *)
   2. 8. Eventuelt
   3. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ¼ af de registrerede medlemmer kræver det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Et krav fra medlemmerne om ekstraordinær generalforsamling skal foregå skriftligt til bestyrelsen med begrundet angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Varsler omkring en ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved en ordinær generalforsamling.

*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage opstilling af årsregnskabet for foreningen.

§ 6. Medlemmer

1. Medlemmer i Grenaas.net er de enkeltpersoner, husstande, virksomheder, institutioner, foreninger m.m., der er tilsluttet Grenaas.net, samt dem, der overfor bestyrelsen skriftligt har tilkendegivet at de ønsker et medlemskab i Grenaas.net, eller at fremme foreningens formål, dog mindst 1 måned før generalforsamlingen.

2. Bestyrelsen fastsætter indskud og driftsbetaling samt evt. kontingent og sponsorater, under hensyntagen til gældende abonnementsvilkår.

3. Bestyrelse, tilsluttede og ikke tilsluttede medlemmer kan udmelde sig af foreningen med samme varsel som fremgår af de til enhver tid gældende abonnementsvilkår.

4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt: a. Medlemmets handlemåde skader Grenaas.net.

b. Hvis medlemmet trods påkrav ikke betaler skyldigt kontingent, indskud eller abonnement kan det ikke ekskluderes, men kassereren kan meddele blokering af et evt. abonnement indtil betalingsforholdet er bragt i orden.

5. Ekskluderede medlemmer kan kræve eksklusionen afgjort ved først kommende generalforsamling, der med simpelt flertal kan vedtage at fastholde eller forkaste eksklusionen.

§ 7. Tegning – Hæftelse

1. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid bestående formue.

3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 8. Økonomi

1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

2. Abonnenternes indskud og driftsbetaling skal anvendes solidarisk og fair og udelukkende til udbygning, forbedring, drift og vedligehold af Grenaas.net og dets tjenester.

3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om alle sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af foreningen mellem generalforsamlingerne, og den kan når de frivillige kræfter ikke rækker antage betalt teknisk og regnskabsmæssig bistand.

4. Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift. Dette gælder dog inden for rammer som sættes af bestyrelsen.

5. Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende – lokalt såvel som regionalt.

§ 9. Foreningens opløsning

1. For at en generalforsamling kan vedtage ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning, kræves at ¾ af de registrerede medlemmer er fremmødt, og at forslaget vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

2. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret ¾ af foreningens medlemmer: a. Kan en 100% enig generalforsamling vedtage vedtægtsændringer, uden ekstraordinær generalforsamling, dog skal den vedtagne ændring i 3 ugers høring ved medlemmerne, regnet fra offentliggørelse af høringen på foreningen hjemmeside. Ved mindst 1 rettidig indsigelse mod ændringen, indkaldes der med korrekt varsling til en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor ændringen kan vedtages med simpelt stemmeflertal, uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

b. Ved forslag i henhold til §9 stk. 1 vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes der med korrekt varsling til en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

3. I tilfælde af ønske af opløsning af foreningen, eller at der ikke kan stilles en ny bestyrelse, skal der søges etablering af en ny lokal forvaltning i form af en sammenslutning af tidligere formænd for foreningen, der skal afsøge mulighederne for en fortsat drift af foreningens aktiviteter, herunder afsøge muligheder for nye initiativer i foreningen og afsøge muligheder for at fusionere med en anden forening med lignende formål.

4. Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part, men kan fusionere med andre foreninger med lignende formål.

5. Såfremt der etableres en ny lokal forvaltning af foreningen, eller foreningen indgår i en fusion, skal der sikres en fortsat ukommerciel drift af foreningens aktiviteter.

6. Ved opløsning af foreningen, skal foreningens eventuelle aktiver søges uddelt, så de bedst muligt støtter foreningens formål.

§ 10. Ikrafttrædelse

1. Disse vedtægter træder i kraft øjeblikkeligt ved vedtagelse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17-11-2002

Ændret d. 20-02-2003, 27-02-2004, 28-02-2005, 21-04-2006, 06-03-2008, 03-04-2008,

15-02-2010, 15-03-2010, 30-05-2017 og 26-06-2017 samt 26-04-2023.