Referat fra generalforsamling 2023 i Grenaas.net på GTS onsdag d. 26-04-2023 fra kl. 19.00 til ca. 21.30:


I mødet deltog:

Bjarke Nielsen, Ditlev Bluhme, Jesper Duborg, Michael Ebsen, Mikkel Kjerri, Morten Bondo, Per Jensen og Torben Wolf samt observatør uden stemmeret Svend Erik Sørensen (tidligere aktiv i nettet).

 

Mødet ifølge dagsordenen:

Formanden bød velkommen til generalforsamling 2023 og måtte beklage sygemelding fra revisor Arne B. Nielsen.

 

1. Valg af dirigent: Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Ditlev Bluhme som ordstyrer, som tog mod valget. Dirigenten tog ordet og gik i gang med at udføre dagsordenens punkter.

 

2. Valg af stemmetællere: Som stemmetællere meldte Jesper og Michael sig.

 

3. Valg af referent: Som referent valgtes Bjarke.

 

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som er vedhæftet her i PDF-format.

 

5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse: Da revisoren var sygemeldt besluttede man på formandens forslag at fokusere på hovedtallene i årsregnskabet for 2022. Heraf fremgik et underskud på knap 30.000 kr. Dirigenten satte regnskabet til afstemning og det blev enstemmigt godkendt. Årsregnskabets ledelsesberetning og talsider vedhæftes hér i PDF-format.

Efterfølgende fremlagde formanden bestyrelsens handlingsplan for 2023. Den vedhæftes også hér i PDF-format.

Dirigenter satte handlingsplan 2023 til afstemning og den blev enstemmigt godkendt, med ønsker om at arbejde videre med den i detaljer på de kommende bestyrelsesmøder.

 

6. Behandling af indkomne forslag: Der var kun modtaget forslag til beslutning på generalforsamlingen fra bestyrelsen - og det var følgende:

"Grenaas.net's bestyrelse foreslår generalforsamlingen at beslutte at ændre i vedtægternes paragraf 4 om Bestyrelsen. Det hedder nu at bestyrelsen består af 7 medlemmer. Det foreslås ændret til: Bestyrelsen består af fra 3 til 7 medlemmer."

Forslaget blev vedtaget med opbakning fra 7 ud af de 8 stemmeberettigede fremmødte.

 

7. Valg af bestyrelse:
Forudsætninger for bestyrelsesvalget: Formanden er på valg hvert år. Flg. er på valg igen i 2023: Ditlev, Morten og Jesper samt Michael - som kom ind som suppleant i 2022 – stiller op som suppleant. Torben går ind i sit 2. år og er derfor allerede valgt. Per stiller op til bestyrelsen. Mikkel stiller op til bestyrelsen eller som suppleant.

 

a. Valg af formand: 1) Bjarke blev genvalgt.

 

b. Bestyrelsesmedlemmer: Følgende stillede op og blev valgt: 2) Ditlev, 3) Jesper, 4) Morten, 5) Torben, 6) Per, 7) Mikkel.

 

c. Suppleanter: Michael stillede op som suppleant og blev valgt + en fra Ebeltofts.net, hvis de fortsat vil samarbejde.

 

d. Revisor. *)

e. Revisorsuppleant. *)

*) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen:

Vi valgte enstemmigt at fortsætte med Kvist & Jensen og samarbejdet med revisor Arne B. Nielsen og bogholder Dorthe Kristiansen i dette revisonsfirma.

 

8. Eventuelt: - Spørgsmål fra Per:

1) Hvor er radio-djurslandsmasten ? – Jesper og Michael har ledt forgæves efter den. Kontor-medarbejdere hos Gert Svith ved ikke hvor den er. Bjarke har haft skrevet forgæves til kranmanden. Bjarke tager direkte kontakt om hvor masten er med Gert Svith eller sønnen Henrik, så vi evt. kan genbruge masten som ny top ved Ålsømasten.

2) Skal vi deltage på Grenaas Forårsmesse 2024 ? Sidst vi var med fik vi kun et par nye medlemmer trods den store udgift. Men vi har allerede betalt materiale som står hos Gert, så det er en overvejelse værd, trods stor standpris…

3) Kan vi ikke få grej sat op på steder hvor Primanet hænger alene, ligesom de har gjort på vores steder ? – Jo, hvis vi gives lov.

4) Hvad med 2 gbit opgraderingen ? – Den blev udsat. Koster ikke mere. Målinger viste at 1 Gbit endnu rakte. Videre med det nu.

Disse punkter vil blive sat på dagsordenen for kommende bestyrelsesmøder.

Refereret af Bjarke d. 26/4-23.


Indkaldelse til Grenaas.net's årlige generalforsamling 2023

Årets generalforsamling for foreningen Grenaas.net indkaldes
til afholdelse onsdag d. 26/4-23 kl. 19.00 på Grenaa Tekniske Skole.

Allerede omkring nytår blev der på hjemmesiden indkaldt til generalforsamling til afholdelse d. 22/2-23, men sygemelding fra en nøgleperson i afholdelsen førte til udsættelse til onsdag d. 26/4-23 kl. 19.00 i lærerkantinen på Grenaa Tekniske Skole på Aarhusvej, - lige overfor OK tanken ved siden af Mc Donalds.

Ethvert medlem af bredbåndsforeningen Grenaas.net har uden videre adgang til generalforsamlingen og vil i kraft af sit medlemsnummer kunne gøre sin indflydelse gældende under afstemningerne på generalforsamlingen.
Ethvert medlem kan også tilsende bestyrelsen@grenaas.net begrundede skriftlige forslag som ønskes behandlet og besluttet af generalforsamlingen. Forslag skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse - dvs. d. 12/4 - og de vil blive offentliggjort senest 1 uge før - dvs. d. 19/4 -, her på foreningens alternative hjemmeside.

Der er kun modtaget forslag til beslutning på generalforsamlingen fra bestyrelsen - og det er følgende:
Grenaas.net's bestyrelse foreslår generalforsamlingen at beslutte at ændre i vedtægternes paragraf 4 om Bestyrelsen. Det hedder nu at bestyrelsen består af 7 medlemmer. Det foreslås ændret til: Bestyrelsen består af fra 3 til 7 medlemmer.

Dagsordenen er i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
    a. Formand.
    b. Bestyrelsesmedlemmer.
    c. Suppleanter.
    d. Revisor. *)
    e. Revisorsuppleant. *)
    *) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
8. Eventuelt.

Da der skal købes ind til lidt rart i pausen, og der derfor er brug for et overblik over antal deltagere, bedes alle der agter at komme give besked herom til formand@grenaas.net senest dagen før.

Med venlige hilsner
på vegne af bestyrelsen
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net